KERKWINKEL

KOINONIA

WELKOM

bij de website van KERKWINKEL KOINONIA !


OVER DE KERKWINKEL:

KOINONIA (communio, gemeenschap): is een grieks woord, dat te maken heeft met "samen delen", met de band die er tussen mensen kan ontstaan wanneer ze ervaringen uitwisselen, met een groeiend besef dat je met elkaar voor hetzelfde staat.

KERKWINKEL KOINONIA biedt een helpende hand aan ondermeer het vrijwillige kader van kerkelijke gemeenten: aan de leden van kerkenraden, aan leden van diaconale commissies, en aan alle anderen, die op een of andere wijze verantwoordelijk weten voor de kerkelijke gemeenschap en betrokken zijn of willen zijn bij de organisatie en de uitvoering van activiteiten op kerkelijk gebied.

Ook biedt deze website stof tot nadenken aan voor hen, die zich (opnieuw) bezinnen op oude geloofswaarheden en/of op zoek zijn naar nieuwe invalshoeken en bronnen van inspiratie.

KERKWINKEL KOINONIA is het resultaat van een jarenlang proces van gedachtenwisseling binnen de Remonstrantse Broederschap rond een paar kernvragen: Wat is geloof? Wat noemen we 'de werkelijkheid'? Is er een werkelijkheid buiten onszelf? Of scheppen we allemaal onze eigen werkelijkheid? Wat betekent de wijze waarop wij de werkelijkheid opvatten voor de manier waarop we (willen) leven?

Uitganspunt van al wat in deze website wordt aangeboden is de veronderstelling dat een mens in staat is om de kwaliteit van het bestaan te beïnvloeden: ondermeer door de wijze waarop we (leren) omgaan met onze werkelijkheid.

Een citaat: "De Remonstrantse Broederschap ontstond in 1619 na een twist in de Hervormde kerk. Remonstranten onderscheiden zich door nadrukkelijk met een open blik naar de wereld te kijken. Zij beseffen heel goed, dat er veel argumenten zijn om te twijfelen aan een Hogere Macht. Ze weten, dat God de wereld niet in zes dagen geschapen heeft en dat veel bijbelse teksten (al te) menselijke verhalen zijn. Toch kunnen zij het niet laten." (Bron: NRC, 23-03-2004 , 'Hudig leidt uitvaart Juliana'.)

KERKWINKEL KOINONIA propageert een visie op zaken die het geloof betreffen - zoals liturgie, gebed, bijbeluitleg, pastoraat en omgang met mensen - die getypeerd kan worden als vrijzinnig protestant-christelijk.

Uit de inhoud (in trefwoorden):


NAAR DE VOLGENDE PAGINA :

RUBRIEKEN


© "KERKWINKEL KOINONIA"
Alle teksten uit deze website mogen worden gebruikt, zolang dat is voor niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.