REMONSTRANTS BELIJDEN IN 2004

In october 2004 werd door de theologische commissie van de Remonstrantse Broederschap een ontwerp gepubliceerd van een nieuwe, eigentijdse belijdenistekst:

Wij weten en willen aanvaarden

dat onze geest zijn rust niet vindt in de zekerheid van wat hij weet of belijdt,
maar in het verwonderd besef van wat hem toevalt en geschonken wordt

dat onze wil zijn bestemming niet vindt in twijfel of onverschilligheid,
maar in wakkerheid, vertrouwen en verbondenheid met al wat leeft

dat ons gevoel niet de gevangene van hebzucht en heerszucht is,
maar zich ontplooien kan in verlangen naar wat anders is en ongerept

dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is dan wat wij kunnen bevatten.

Daarom geloven wij in Gods Heilige Geest,
die al wat mensen scheidt te boven gaat
en hen bezielt tot wat heilig is en rechtvaardig en goed,
opdat zij, van eigendunk bevrijd,
biddend, zingend, handelend en zwijgend,
God zullen eren en dienen.

Wij geloven in Jezus Christus, de ware mens,
die gekomen is en voorbijging en mensen liefhad,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.
Hij wandelde met God en werd gekruisigd
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij.
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij,
die vergeeft en verzoent.

Wij geloven in de Eeuwige
die ondoorgronde liefde is, de grond van ons bestaan,
die de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.
Deze is het heilig Woord dat waarheid spreekt,
het witte Licht, de Bron van alle goed.

Wij geloven dat wij zelf, zo zwak en kwetsbaar als wij zijn,
door Gods genade vriend van Christus mogen heten,
tot priesterschap en profetie en herderlijke dienst geroepen.
Wij geloven dat de kerken, feilbaar en verdeeld,
maar één van geest bij alle onderscheid,
het voorlopig teken van die vriendschap zijn.

Wij geloven in de toekomst van God en mens,
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt
om te leven en te sterven en om op te staan,
in het koninkrijk dat is en komen zal,
waar de wolf en het lam samen grazen
en God voor eeuwig zal zijn: alles in allen.

Aan God zij de lof en de eer
in tijd en eeuwigheid
Amen.

TERUG NAAR DE PAGINA MET RUBRIEKEN
Meer weten over deze website? Ga naar de TITELPAGINA of naar de SITEMAP.

Reactie? Zend een E-mail

© A.E.J. Kaal, 2004.