FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

BEGRIPSBEPALING
Een functioneringsgesprek is een gesprek met elkaar over de vraag: zijn we wel 'goed' bezig? Wat wel of niet functioneel bezig zijn is, kun je pas bepalen als je weet waar het (in het beste geval) toe zou moeten leiden. Functioneel is datgene, dat het bereiken van een gesteld doel dichterbij brengt; het omgekeerde noemen we disfunctioneel: datgene dat het realiseren van een doel vertraagt of onmogelijk maakt.

HET BELANG
Traditioneel sprak men over beoordelingsgesprekken: een woord met een voor veel mensen nare bijsmaak. Het roept herinneringen op aan schoolse situaties en rapportcijfers.Het woord veronderstelt posities van mensen, die ongelijk zijn. De term "functioneringsgesprekken" suggereert dat je er met elkaar voor staat: en zo is het ook binnen een kerkelijke gemeente.

Het belang van het voeren van functioneringsgesprekken is, dat je je samen (opnieuw) bewust wordt van wat je met elkaar wilt (doelstellingen) en dat je kritisch kijkt of je (met elkaar) functioneel samenwerkt.

VOORBEELDEN
De laatste jaren wordt het periodieke functioneringsgesprek met de predikant vaak genoemd als een 'must'. Dat ligt voor de hand: maar het ligt niet minder voor de hand om functioneringsgesprekken te voeren met leden van de kerkenraad, met leden van commissies, met de leiding van de zondagschool, met contactleden, en met alle andere gemeenteleden aan wie taken zijn gedelegeerd. Je zou zelfs kunnen zeggen: daar hebben mensen, die een taak aanvaarden, recht op! Het voeren van functioneringsgesprekken is een vorm van ondersteuning en een gebaar van solidariteit.

DE STRUCTUUR VAN FUNCTIONERINGSGESPREKKEN :

KIJKEN - DENKEN - DOEN

Functioneringsgesprekken voeren met elkaar veronderstelt de bereidheid om te leren uit ervaring. Je was ooit iets van plan: terugblikkend in de tijd probeer je in beeld te krijgen wat er is gebeurd en probeer je vast te stellen waartoe dat heeft geleid (feiten). Vervolgens ga je interpreteren en analyseren (redenen voor voldaanheid en voor ontevredenheid; kansen en gevaren; nieuwe doelstellingen en doelen die verlaten moeten worden). En tenslotte komt het aan op het maken van nieuwe afspraken (wie? wat? wanneer? hoe? enz.).

Het is soms niet onverstandig om zo'n functioneringgesprek te splitsen in twee delen: je kijkt met elkaar terug op wat er (wel of juist niet) is gebeurd. Daarna laat je de zaak even rusten: je gunt elkaar de tijd om alles nog eens even te overdenken en te laten bezinken, en ook alvast wat na te denken over mogelijke nieuwe afspraken; daarna kom je opnieuw bij elkaar voor het nemen van besluiten en het maken van werkafspraken.

Nu volgen een aantal aandachtspunten: zie maar, of je je eraan wilt houden of niet.

VIJF AANDACHTPUNTEN

Naar de volgende pagina

Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail


© "KERKWINKEL KOINONIA"