HET JAARVERSLAG, OF WEL: OMGAAN MET BELEID

Jaarverslagen zijn bedoeld om verantwoording af te leggen over gevoerd beleid. Op bovenstaand schema is te zien hoe beleid achtereenvolgens wordt vastgesteld, uitgevoerd, en getoetst en geëvalueerd. Op enig moment geeft men aan wat men van plan is (dat is wat we het "beleid" noemen). Beleid kan betrekking hebben op verschillende zaken: op de doelen, die men beoogt - op de middelen, die men nodig heeft - op de mensen, die het moeten gaan uitvoeren - enz. In de loop van tijd wordt doorgaans in verslagen vastgelegd hoe alles loopt, wat er van de plannen terecht komt en welke moeilijkheden men ervaart bij de uitvoering daarvan: deze verslagen leveren doorgaans de bouwstenen voor het jaarverslag. In het jaarverslag wordt de 'eindrekening' opgemaakt; dan kan bijvoorbeeld blijken, dat de plannen in de praktijk onuitvoerbaar bleken: als gevolg van gebrek aan middelen, tengevolge van het feit dat bepaalde ontwikkelingen niet waren voorzien, of doordat de motivatie van de mensen die het allemaal moesten waarmaken ontbrak.

Hoe de uitkomst ook is: aan een jaarverslag zondermeer heb je dus niet zo veel: om tot een afgewogen oordeel te komen zijn twee stukken nodig: het stuk waarin de beleidsplannen ooit zijn vastgelegd en het jaarverslag met daarin wat er van die plannen is terecht gekomen.

Veel jaarverslagen vermelden niet veel meer dan hoe hard er is gewerkt, hoe vaak men bij elkaar is gekomen, waarover is gesproken, en zo meer. Maar het moge duidelijk zijn, dat dergelijke informatie eigenlijk niet terzake is. Veel beleidsstukken bevatten informatie die niet toetsbaar is: er wordt dan bijvoorbeeld gesproken in termen van "we gaan méér aandacht besteden aan...", "we zullen minder....". Een goed beleidstuk bevat heldere criteria, waaraan na verloop van tijd 'het product' van alle inspanningen kan worden getoetst. Dat is niet altijd gemakkelijk: met name niet wanneer het gaat om zaken, die de intermenselijke verhoudingen betreffen. (sociaal beleid).

Een goed jaarverslag bestaat niet alleen uit een terugblik: het vormt ook al weer de basis voor het nieuwe beleid: doordat het de problemen signaleert die tot een oplossing moeten worden gebracht. Hoe dat moet: daar zal nog wel enige studie en raadpleging van betrokkenen voor nodig zijn, zoals in het bovenstaande schema goed te zien is."

Naar de volgende pagina

Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail


© "KERKWINKEL KOINONIA"