WORKSHOPS

Wat moet je je voorstellen bij een workshop: een groep mensen die intensief met elkaar bezig is; ze hebben elkaar nodig: men helpt elkaar, vult elkaar aan, brengt elkaar op ideeën en leert van elkaar. Dat kan natuurlijk alleen wanneer het gezamenlijke doel voor alle deelnemers duidelijk is. En wanneer van tevoren duidelijkheid bestaat over de wijze waarop gewerkt wordt, de wijze waarop leiding gegeven wordt, de andere randvoorwaarden, e.d. Kortom: een workshop biedt mensen gelegenheid om samen met anderen te werken aan zelfrealisatie.

DE VOLGENDE WORKSHOPS KUNNEN WORDEN GEORGANISEERD

 1. Bewust zijn
  Het betreft een workshop, bedoeld voor mensen die behoefte hebben zich te (her)oriënteren: nog eens na te gaan hoe hun bestaan er tot dusverre uitzag, en zich te bezinnen over de «hoogte- en dieptedimensies» daarvan.
 2. Gebedsprakticum
  Het betreft een workshop bedoeld voor mensen die, om welke reden dan ook, steeds meer moeite hebben gekregen met bidden. Het doel van de workshop is, om de belemmeringen op het spoor te komen, en om wegen te vinden, die wèl begaanbaar zijn bij het verzorgen van de eigen spiritualiteit.
 3. Kerkenraadswerk
  Het betreft een workshop bedoeld voor kerkenraden, die zich willen (her)bezinnen op de eigen rol, funktie en taak: om zodoende gedachten te ontwikkelen over hoe het ook anders/beter kan. De workshop is gericht op het maken van een werkplan.
 4. Contactledenwerk
  Het betreft hier een workshop voor diegenen, die namens de gemeente zich bezighouden met het bezoeken van mensen. Tegen dit werk wordt heel verschillend aangekeken: in de ogen van sommigen gaat het vooral om het verrichten van practische hand- en spandiensten; anderen menen, dat het gaat om onderling pastoraat. Zie hierover ook het discussiestuk.
 5. Bijbel lezen
  Over de wijze waarop de bijbel moet worden uitgelegd wordt verschillend gedacht. Voor veel mensen betekent dit, dat ze zich afvragen wat je als leek met de bijbel kunt. De workshop «bijbel lezen» is bedoeld als inleiding en als een kennismaking met verschillende vormen van bijbeluitleg.

Méér informatie? Zend een E-mail.

Naar de volgende pagina.

© KOINONIA, 2010.