REMONSTRANTSTE BROEDERSCHAP


BEGINSELVERKLARING:

DE REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP IS EEN GELOOFSGEMEENSCHAP DIE, GEWORTELD IN HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS EN GETROUW AAN HAAR BEGINSEL VAN VRIJHEID EN VERDRAAGZAAMHEID, GOD WIL EREN EN DIENEN.

ALGEMEEN

De meeste Remonstranten benadrukken het persoonlijke karakter van het geloof. Dat impliceert dat Remonstranten het lang niet altijd met elkaar eens zijn als het gaat om geloofszaken en maatschappelijke problemen. De 'beginselverklaring' is wat hen met elkaar verbindt: daaruit spreekt het besef, dat volgens hen het evangelie van Jezus Christus niet los gezien kan worden van de concrete keuzen, waar een mens in zijn eigen leven en in het leven samen met anderen voor staat. Remonstranten staan een kerkgemeenschap voor, waarin plaats is voor ieder, die in de geest van Jezus wil opkomen voor wederzijds respect, vrede en recht.

GESCHIEDENIS

De Remonstrantse Broederschap is een van de oudste kerken van Nederland. Zij is ontstaan in 1619 toen enkele predikanten in conflict kwamen met de toenmalige gereformeerde kerk. Deze predikanten pleitten voor enige mate van geloofsvrijheid en verzetten zich tegen de gedachte dat de levenswijze van mensen geen enkele invloed zou hebben op hun relatie met God. Hun bezwaren hebben zij beschreven in een Remonstrantie, waar de remonstranten hun naam aan danken. Vanaf die tijd hebben Remonstranten zich altijd afgezet tegen dogmatisme en steeds gepleit voor verdraagzaamheid in zaken van bijbeluitleg, leer en geloof.

De term Broederschap slaat op de groep predikanten die in de zeventiende eeuw deze Remonstrantie ondertekende: een broederschap van predikanten. Het moge duidelijk zijn dat inmiddels de Broederschap een groot aantal vrouwelijke predikanten kent.

De eeuwen door hebben remonstranten belangrijke bijdragen geleverd aan de vernieuwing van theologie en maatschappij. Zo namen zij bijvoorbeeld in 1989 het zegenen van niet-huwelijkse relaties op in hun kerkorde.

In de twintigste eeuw groeide, vooral onder invloed van de oecumene, de belangstelling voor politieke en sociale vragen. In de oecumenische beweging heeft de Remonstrantse Broederschap altijd van harte gedeeld, ondanks haar ondogmatische visies.

OP ZOEK?

Ruimte is een voor remonstranten kenmerkend begrip. Ruimte voor ieder die, met behoud van zijn of haar eigenheid en respect voor die van een ander, op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven. Remonstranten proberen op de vragen van vandaag te reageren met een open oog voor eigentijdse ontwikkelingen in maatschappij en cultuur. Pasklare antwoorden hebben remonstranten niet. Zij aanvaarden dat er vragen zijn waarop eigenlijk geen antwoord gegeven kan worden. Wel leggen remonstranten een verbinding tussen bijbelse verhalen en de wereld van nu. Zij ontlenen er hun verwachting aan dat het zin heeft om zich in te zetten voor vrede, gerechtigheid en duurzame ontwikkeling.


Eigentijds belijden

TERUG NAAR DE PAGINA MET RUBRIEKEN.

© "KERKWINKEL KOINONIA": alle teksten uit deze website mogen worden gebruikt, zolang dat is voor niet-commerciële doeleinden; maart 2004.