De ikoon van de 'Neerdaling',
(= de Pinksterikoon),
Werkplaats Koinonia
PINKSTEREN

"De wind waait waarheen hij wil" (Johannes 3:8): misschien is dat ook wel de oorzaak van de verwarring rond het Pinksterfeest. Sommigen menen, dat Pinksteren 'de verjaardag' is van de kerk; zij houden het erop dat de kerk is ontstaan toen de volgelingen van Jezus in alle mogelijke talen gingen getuigen van wat hen bezielde. Voor anderen vormt Pinksteren een afsluiting van de Paascyclus: zeven maal zeven dagen en nog één zouden Jezus' volgelingen nodig hebben gehad, om het mysterie van leven, dood en opstanding te gaan begrijpen. En voor nog weer anderen valt het slot van de Paascyclus niet op Pinksteren, maar al op hemelvaart, de dag waarop gevierd wordt dat Jezus in de hemel werd opgenomen: voor hen vormt Pinksteren een zelfstandig feest waarop gevierd wordt hoe God zich laat ontmoeten. Critici vragen zich bij Pinksteren af: wat is nu eigenlijk die Heilige Geest? Zo bijvoorbeeld Paulus, die schrijft dat het onderscheiden van de geesten een kunst is op zichzelf: immers, de ene geest is de andere niet; en alles wat zich voor heilig uitgeeft is daarom nog niet heilig: "Beproeft alles en behoudt het goede!", raadt hij de gelovigen in Saloniki aan; want het is net als met het geld dat je in handen gedrukt wordt: niet alles wat op geld lijkt is ook klinkende munt! Wie wil weten hoe de verwarring rond het Pinksterfeest is ontstaan en hoeveel ruzies daaruit zijn voortgekomen, leze dit na in het helder geschreven boek van Marius van Leeuwen over de geschiedenis van de Christelijke feesten.

Pinksteren heeft voor verschillende gelovigen dus verschillende betekenissen. Voor mijzelf is de Pinksterikoon, zoals die boven dit leesstuk is afgebeeld, betekenisvol. We zien twaalf personen, die in de verte lijken te kijken. Hun blikken kruisen elkaar in elk geval niet. Je zou nog even kunnen denken, dat hier de twaalf apostelen zijn afgebeeld, maar dat is niet zo: want bovenaan - in het midden - zien we Petrus en Paulus naast elkaar zitten. Petrus is een apostel, maar - zoals u misschien wel weet - is het apostolaat van Paulus vanaf het eerste begin betwist, waarschijnlijk met name door Petrus (zie de brief van Paulus aan de Galaten): Paulus zou zichzelf ten onrechte als apostel afficheren; hij had Jezus immers nooit persoonlijk ontmoet? Aan weerszijden van Petrus en Paulus zitten de vier evangelisten. Nu kun je over Johannes twisten, maar Matte³s, Marcus en Lucas waren in elk geval ook geen apostelen. De twaalf, die op de ikoon te zien zijn, zou je dan ook het beste kunnen karakteriseren als 'geloofsgetuigen'. Dat ze als zodanig zijn afgebeeld blijkt ook uit het document dat ze bij zich hebben: sommigen dragen een boek, anderen een boekrol. Dit document is hun geestelijk testament. Latere geslachten moeten het doen met de getuigenissen van gelovigen die aan hen vooraf gingen. "Zalig zij, die niet zien en tóch geloven", krijgt de ongelovige Tomas van Jezus te horen wanneer deze speciaal hem verschijnt - omdat deze ongelovige leerling heeft bezworen dat hij onmogelijk kan geloven in de levende, wanneer hij deze niet eerst met eigen ogen heeft 'gezien' en betast!

Beneden op de ikoon - in het donker - staat "Kosmos": de verpersoonlijking van deze wereld.
Hij is afgebeeld als een koning. Maar: deze vorst is in duisternis gehuld. In zijn handen draagt hij de lijkwade van Jezus: zoals die in het verder lege graf werd aangetroffen. Als je goed kijkt zie je op deze lijkwade de getuigenissen liggen, twaalf stuks. Daar moet deze koning het mee doen met: daarin zijn de sporen te vinden van "de weg, de waarheid en het leven". Wie sporen van Gods licht en liefde, van Gods goedheid en barmhartigheid, van Gods scheppende en vernieuwende kracht gewaar wil worden, moet bij mensen zijn. Bij mensen, die in hun leven iets wisten te realiseren van hun levensopdracht: beelddrager zijn van hun Schepper. Wie God wil ontmoeten moet bij mensen zijn. En wie Mens wil zijn moet open staan voor Gods goedheid. De vraag is of wij het goddelijke in elkaar kunnen herkennen, en of wij onze eigen levensopdracht willen aanvaarden. Waar dat gebeurt, wordt het Pinksteren en ontstaat een nieuwe wereld.


Naar de volgende pagina

Terug naar de indexpagina.

Reactie? Zend een E-mail

© A.E.J. Kaal, 2008.