DE PROFEET KONING DAVID
David komt dikwijls voor op de ikonostase: samen met Salomo, andere profeten en "voorouders" (van Jezus) flankeert hij dan de Moeder Gods. Ook is hij, samen met Salomo, wel afgebeeld op de koninklijke deuren, boven de voorstelling van de annuntiatie.

Dat David tot de profeten wordt gerekend houdt verband met het gegeven dat zijn koningschap beschouwd wordt als een voorafschaduwing van het koningschap van Christus. In de zgn. koningspsalmen, die aan David worden toegeschreven, heeft de oude kerk de lof beluisterd op het komende Messiaanse rijk. De tekst op de boekrol, die David op deze ikoon vasthoudt, bevat een fragment van psalm 45 (44 in de Septuagint; vers 11). Deze psalm zou geschreven kunnen zijn ter gelegenheid van een koninklijke bruiloft; maar het is niet zeker of het hier een lied betreft, dat is gemaakt ter gelegenheid van een bepaalde historische gebeurtenis, of dat het gaat om een profetische tekst over het ideale koningschap.

Het eerste gedeelte van deze psalm handelt over de vorst, het tweede gedeelte over zijn bruid: de vorst wordt opgeroepen om rechtvaardig en goed te zijn; zijn bruid - om haar verleden achter zich te laten en om, toegewijd aan haar echtgenoot, al haar liefde te richten op haar bruidegom. Treffend is de gelijkwaardigheid van bruid en bruidegom in hun wederzijdse relatie, die in de beschrijving tot uitdrukking komt. Het valt goed te begrijpen, dat de latere generaties deze prachtige tekst hebben gelezen als een oproep aan de kerk om een waardige en toegewijde bruid van Christus te zijn.

De tekst op de boekrol luidt in vertaling: "Luister, dochter, zie en hoor, vergeet uw volk en het huis van uw vader". Met de woorden "luister dochter, zie en hoor..." wordt de bruid geattendeerd op het grootse onthaal en de uitbundige vreugde waarmee zij in het koninklijk paleis wordt ontvangen; deze vormen de uitdrukking van de wijze waarop er als het ware om haar gunst wordt gesmeekt. Het doet denken aan de uitspraak van Jezus: "Zo zal er in de hemel méér vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben." (Lucas 15:9).


Naar de volgende pagina

Terug naar het begin van de ikonengalerij

Reactie? Zend een E-mail

© Kerkwinkel Koinonia, 2014.